O VAE e savavali ai e tala’i Iesu, o TULIVAE e tatalo ai mo e o lo’o o e tala’i, o LIMA e foa’i ai e sapaia e ua o e tala’i atu Iesu.