Ioane 10:9-14
 
 
 
 
 
 
 
O Taunuuga Lelei o Noanoataga o le Olaga