E LELEI LE ATUA, I TAIMI UMA

Psalms / Salamo 100:5
For the Lord is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations. Aua e lelei Ieova; e faavavau lava lona alofa; e oo atu lava lona fa’amaoni i lea tupulaga ma lea tupulaga.
-Thanks and praise is right in recognition of God’s goodness. He is good in His plans, in His grace, in His forgiveness, in His covenant, and good in every aspect of His being
-O le faafetai ma le viiga e tatau i le Atua ona o lona lelei ma lona faamaoni. E lelei i ana fuafuaaga, o lona alofa tunoa, o lona faamagaloina, o lana feagaiga, e lelei i mea uma  e tusa ma lona paia ma lona mamalu.

^